Algemene voorwaarden

Factuurvoorwaarden.
De factuur dient betaald te worden binnen de 15 dagen na de factuurdatum, Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder
ingebrekestelling interesten op gelijk aan de gerechtelijke interestvoet vermeerderd met 3 procent alsmede een forfetaire vergoeding van
10 procent op het factuurbedrag (met minimum 25 euro) als schadebeding.
Elke bestelling betekend aanvaarding door de klant van onze voorwaarden,
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbank van het arondisement van onze bedrijfszetel bevoegd.
Bij annulatie van de bestelling of verbreking van het contract is de klant een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van
25 procent van de waarde van de bestelling of het contract. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij onze eigendom.